REGULAMIN

Strona główna  >  Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW W RAMACH CATERINGU DIETETYCZNEGO ZDROWE SMAKI

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez F.H.U GastroStar pod adresem Ratajów 124, 32-090 Słomniki, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod NIP 6821780686, zwanym dalej „Zdrowe Smaki”.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednio przepisy prawa.
 2. Definicje użytych sformułowań w tym regulaminie:
  • Usługi — Przygotowanie i dostarczanie przez „Zdrowe Smaki” posiłków w zestawach w ramach tzw. cateringu dietetycznego.
  • Klient — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną korzystająca z usług.
  • Cennik — cena usług opublikowana na stronie internetowej https://zdrowesmaki.eu/cennik/ oraz w punktach sprzedaży.
  • Punkty odbioru — punkty w których można odebrać dietę.

Rozdział II

Przedmiot Zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia („Zamówienie”) jest Usługa albo Usługi w wybranym przez Klienta, jednym z poniższych wariantów („Zestaw”):
  • Dieta podstawowa (1200 kcal, 1500 kcal, 2000 kcal, 3000 kcal)  — 5-daniowa dieta.
  • Dieta Hashimoto (1200 kcal, 1500 kcal, 2000 kcal, 3000 kcal) — 5-daniowa dieta.
  • Dieta Paleo (1200 kcal, 1500 kcal, 2000 kcal, 3000 kcal) — 5-daniowa dieta.
  • Dieta Samuraj (1200 kcal, 1500 kcal, 2000 kcal, 3000 kcal) — 5-daniowa dieta.
 2. Każdy z posiłków dostarczany jest w szczelnie zamkniętym pojemniku, opatrzonym samoprzylepną etykietą, zawierającą informację o jego rodzaju, terminie przydatności i warunkach przechowywania, umieszczonym wraz z innymi, wchodzącymi w skład Zestawu posiłkami w opakowaniu zbiorczym – torba papierowa z logo „Zdrowe Smaki”.
 3. Ceny poszczególnych Zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są w cenniku „Zdrowe Smaki” („Cennik”), dostępnym pod adresem www.zdrowesmaki.eu.
 4. „Zdrowe Smaki” dokładają najwyższej staranności aby przedmiot zamówienia był wolny od wad.

Rozdział III

Złożenie zamówienia i ochrona danych osobowych

 1. Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez Klienta:
  • poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@zdrowesmaki.eu;
  • telefonicznie pod nr tel.: 517 410 886;
  • on-line poprzez formularz znajdujący się na stronie www.zdrowesmaki.eu;
  • w punkcie odbioru.
 2. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych przez Sprzedawcę oraz Podmioty Zewnętrzne. Dane osobowe, które są przetwarzane oraz cel ich przetwarzania to:
Dane osobowe Cel przetwarzania
Imię i nazwisko Weryfikacja płatności, uwag klienta oraz utrzymywanie korespondencji e-mail, dokonywanie zmian w zamówieniu, dostawach.
Adres e-mail Korespondencja e-mail, kontakt z klientem, rozliczenie zamówień oraz informowanie o ewentualnych zmianach w zamówieniu.
Numer telefonu Informowanie o nagłych opóźnieniach w dostawie, zmianach, czy przerwach w pracy cateringu oraz do kontaktu w razie trudności z dostawą  produktu
Adres dostawy Dostawa produktu, naliczanie zniżek lub dopłat za dostawę.

Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określa „Polityka prywatności” cateringu dietetycznego dostępnego na stronie www.zdrowesmaki.eu w zakładce „Polityka prywatności” w stopce strony.

 1. Zamówienia złożone w dni od poniedziałku do środy oraz od piątku do niedzieli będą realizowane  najszybciejod trzeciego dnia następującego po dacie złożenia zamówienia. Zamówienia złożone w czwartki będą realizowane od czwartego dnia następującego po dacie złożenia zamówienia. Powyższe zasady mogą ulec zmianie w święta oraz dni ustawowo wolne od pracy.
 2. Przyjęcie i zrealizowanie zamówienia nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności „Zdrowe Smaki” za ewentualne: wpływ na zdrowie / samopoczucie Klienta / reakcje alergiczne / interakcje z przyjmowanymi przez Klienta lekami.

Rozdział IV

Płatność za zamówienie

 1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie.
  • Istnieją sposoby płatności za pośrednictwem udostępnionego przez „Zdrowe Smaki” na swojej stronie internetowej systemu płatności elektronicznych (on-line).
 2. karta płatnicza w punkcie sprzedaży
 3. Za dzień płatności uważany jest w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 to dzień otrzymania przez „Zdrowe Smaki” potwierdzenia zapłaty od operatora systemu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 albo – jeśli „Zdrowe Smaki” otrzyma takie potwierdzenie do godz. 1900 3 dni przed rozpoczęciem realizacji zamówienia;
 4. W innym przypadku realizacja zamówienia może ulec wydłużeniu do momentu zaksięgowania płatności.
 5. „Zdrowe Smaki” uprawniony jest do wstrzymania realizacji zamówienia do otrzymania należności za dane zamówienie za przekazaniem Zamawiającemu stosownej informacji droga telefoniczną lub mailową. W razie skorzystania z tego uprawnienia przez „Zdrowe Smaki” za dzień złożenia zamówienia uważany będzie dzień zaksięgowania na rachunku „Zdrowe Smaki” należności.

Rozdział V

Dostawa i odbiór osobisty

 1. „Zdrowe Smaki” zastrzegają prawo do odmowy dostarczenia danej diety do adresu wskazanego przez Klienta ze względów technicznych leżących po stronie „Zdrowe Smaki” – klient jest informowany o tym fakcie przed złożeniem zamówienia i oferowany jest mu odbiór w Punkcie Sprzedaży.
 2. W razie uniemożliwienia realizacji dostawy Zamówienia pod wybranym adresem w godzinach dostaw określonych w regulaminie lub nieodebrania przez Klienta Zamówienia i niezgłoszenia tego faktu do godz. 1900na 3 dni przed danym dniem, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.
 3. Odbiór osobisty odbywa się w wyznaczonych punktach odbioru. Ich czas pracy oraz lokalizacja publikowane są na stronie internetowej https://zdrowesmaki.eu/kontakt.

Rozdział VI

Zmiana i anulowanie zamówienia

 1. Klient uprawniony jest do zmiany lub anulowania Zamówienia.
 2. Zmiana może dotyczyć terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy.
 3. O zamiarze zmiany lub anulowania Zamówienia w danym dniu Klient zobowiązany jest poinformować „Zdrowe Smaki” zgodnie z §5 ust. 1
 4. Klient uprawniony jest do zmiany lub anulowania Zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż do godz. 1900na 3 dni robocze przed planowaną datą anulowania lub modyfikacją zamówienia.
 5. Zmianę lub anulowanie uważa się za dokonane z chwilą otrzymania przez Klienta od „Zdrowe Smaki” wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.

Rozdział VII

Reklamacje

 1. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja”).
 2. Reklamacja powinna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: kontakt@zdrowesmaki.eu w ciągu 48 godzin od momentu dostawy zamówienia podlegającego reklamacji.
 3. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji, ale w żadnym razie nie później niż o godz. 1000kolejnego dnia roboczego, następującego po dniu złożenia Reklamacji
 4. W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji „Zdrowe Smaki” poinformuje Klienta o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia danego dnia roboczego bądź rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia reklamacji.
 5. W razie stwierdzenia przez Zdrowe Smaki, iż Reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, „Zdrowe Smaki” poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych przedstawiając stosowne uzasadnienie
 6. W razie nieuwzględnienia Reklamacji zgodnie z ust. 5, braku możliwości dostarczenia Klientowi będącego przedmiotem wymiany posiłku lub posiłków z przyczyn leżących po stronie Klienta lub niezwrócenia przez Klienta w ciągu jednego dnia roboczego w nienaruszonym stanie reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi ”Zdrowe Smaki”, który dostarczył Klientowi posiłek lub posiłki celem wymiany, „Zdrowe Smaki” należna będzie kwota odpowiadająca wartości dostarczonych Klientowi posiłku lub posiłków zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem Zdrowe Smaki.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  • http://www.uokik.gov.pl/spodry_konsumenckie.php
  • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Rozdział VIII

Polityka Prywatności

 1. Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzeniem PE 2016/679. Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w celach realizacji zamówienia i celach marketingowych. Administratorem danych jest D F.H.U GastroStar pod adresem Ratajów 124, 32-090 Słomniki, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod NIP 6821780686. Dostęp Klienta do swoich danych osobowych oraz zmiana lub poprawienie jest prawem Klienta i można tego dokonać kontaktując się z konsultantem Zdrowe Smaki. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania zrealizowanie zamówienia będzie niemożliwe.

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

 1. Kupujący oświadcza, że akceptuje treść niniejszego regulaminu
 2. Wszelkie świadome działania odnoszące się m.in. do Przedmiotu zamówienia czy przebiegu transakcji i rozprzestrzenianie ich za pomocą środków masowego przekazu  powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich- w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. W przypadku naruszenia powyższego przepisu Sprzedający ma prawo do zaprzestania realizacji usług w trybie natychmiastowym przekazując Zamawiającemu stosowną informację drogą telefoniczną lub elektroniczną.
 3. Na terenie zakładu produkcyjnego przetwarzane są produkty zawierające alergeny pokarmowe. W diecie mogą znajdować się ich śladowe ilości.

LISTA ALERGENÓW wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 w odniesieniu do składników obecnych w środkach żywności:

 • Zboża zawierające gluten (tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, kamut lub ich szczepy hubrydowe) i produkty pochodne
 • Skorupiaki i produkty pochodne
 • Jajka i produkty pochodne
 • Ryby i produkty pochodne
 • Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne
 • Soja i produkty pochodne
 • Mleko i produkty pochodne
 • Orzechy tj. migdały (Amygdalus communis L), orzechy laskowe (Corylusavellana), orzechy włoskie (Juglans regia), nerkowce (Anacardium occidentale), orzechy pekan (Carya illinoiesis/Wangenh/K.Koch), orzechy brazylijskie (Bertholletia exelsa), pistacje (Pistacia vera), orzechy makadamie lub orzechy Queensland (Macadamia ternifolia) i produkty pochodne
 • Seler zwyczajny i produkty pochodne
 • Gorczyca i produkty pochodne
 • Nasiona sezamu i produkty pochodne
 • Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/l w przeliczeniu na SO2
 • Łubin i produkty pochodne
 • Mięczaki i produkty pochodne

Zamów catering dietetyczny już teraz!

Nie czekaj i zamów już teraz catering dietetyczny. Ciesz się pięcioma różnorodnymi posiłkami dostarczanymi każdego dnia do Twojego domu. Catering dietetyczny od 39 zł za dzień!